İş Davası

İş mahkemesi hakkında bilgilendirme yazısı?

İş Yasanını uyarınca; işçilerle patron veya patronun vekilleri arasında iş akdinden veya iş yasanına dayanan her türlü hak iddiasından doğan adli anlaşmazlıklara iş mahkemeleri bakar. Kısaca işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi başka bir deyişle hizmet akdi veya iş yasanından doğan hak ve alacaklarla alakalı davalar iş mahkemesinde açılır.

İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İş yasanına göre işçi sayılan kimseler ve işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş yasanına dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarını çözmek ile görevli olarak gerek görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.

İş mahkemelerinde açılan her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Uygar Yasayı uyarınca ikametgahı olan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir.

İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk seansta mahkeme tarafları anlaşmaya teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam edilerek asal ile ilgili karar verilir.

İş Davası Avukatı Mersin

İş mahkemelerince verilen son kararlara karşı istinaf yoluna müracaat edilebilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki nihai kararlar nettir. dipnot: Mersin ‘de iş davası avukatı  konusunda bu yazıyı okumaya devam edin.

İstinaf yoluna müracaat etme müddeti, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.

Bir hizmet sözleşmesine dayanarak rastgele bir işte fiyat karşılığı çalışan kişiye işçi; işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye patron; işin yapıldığı yere işyeri denir.

İş Mahkemeleri Yasayı’nda açıklık bulunmayan hallerde Hukuk Muhakemeleri Yasayı kararları uygulanır.

İstisnalar dışında kalan bütün işyerlerinde; bu işyerinin patronları ile patron vekillerine ve işçilerine, faaliyet konularına bakılmaksızın İş Yasayı uygulanır.

İş yasanına göre işçi sayılan kimselerle patron veya patron vekilleri arasında “İş Sözleşmesi’nden” veya İş Yasayı’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri İş Mahkemesi’dir.

İş mahkemeleri tek hâkimlidir. Büyük şehirlerde Bağımsız İş Mahkemeleri vardır. Olmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi görevlendirilir.