Hukuksal Haklarımızı Biliyor muyuz? Mersin Avukat

İnternette çok karmaşık doğruluğundan emin olmadığımız bir çok yazı var bu konuda sizler için temiz bir anlatım yapmak istedik. aşağıdaki makalemizi mersin avukat destek bölümü için yazmaktayız. Kuran cinbaş hukuk bürosu

Trafik kazasını kısaca tanımlamak istersek; karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya ansızın fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve parasal,içsel hasarla sonuçlanan olaylara trafik kazası denir.
Ülkemizde hergün takriben 600 ve her saat 25 trafik kazası olmakta günde ne yazık ki 5-20 kişi vefat etmekte, 200 kişi de yaralanmaktadır. Bilhassa Ramazan ve kurban bayram tatilleri sonrasında ve öncesinde bu rakam artmaktadır. Dikkatli sürüş güvenliği eğitimi, aracınızda aktif kaza emniyeti ve pasif emniyet önlemleri alınmalıdır.

Kaza sonrası ne yapmalıyız ? 

Kaza sonrası, soğukkanlılığımızı yitirmeden “önce can güvenliği”, prensibi uyarınca yaralı varsa ilkyardım vs. yapmalıyız. Kaza sonrası olay yerinde ihtiyaç duyulan güvenlik tedbirlerini (yansıtıcı, 4 lüleri yakma vs.) kesinlikle alınız. Kaza sonrası 2. bir kaza olması ihtimali çok yüksektir. Bir kazadan daha kötüsü 2. bir kazadır.

Yalnızca maddi hasarlı kaza ise araç sürücülerinin tutanak tutması yeterlidir. (Lakin resmi devlet araçlarının karıştığı kazalarda polis/jandarma tutanağı aranmaktadır.)

Yaralama,ölüm varsa veya anlaşamıyorsanız polis veya jandarmayı arayınız.

Kaza tutanağı tertip ettikten sonra, Araçların ruhsatları, Sigorta poliçeleri ve hemen hemen artık herkeste bulunan cep telefonlarınızı kullanarak hasarlı araçların, kazanın olduğu çevrenin resimlerini çekmelisiniz. Sonrasında ise sigorta şirketini arayarak vaziyeti ihbar ederek; hasar dosyası açtırınız. Rehabilitasyon dokümanlarını hastaneden almayı unutmayın. Gider makbuzları da çok ehemmiyetli.

KASKO İLE MECBURİ SİGORTA NEDİR 
Mecburi trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz yalnızca zarar verdiği diğer aracın veyahut kişinin zararını karşılar.

Kaskonuz ise sizin zararınızın tamamını ve karşı tarafın kusuru ve güvence oranında zararını ödeyecektir. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ise kusurlu olan aracın zararını ödemez.

KUSUR VAZİYETİNE NASIL KARŞI ÇIKABİLİRİZ.

Mahkeme yoluna müracaat ederek veya TRAMER kaza tutanaklarınızı inceleyip kusur vaziyetini inceleyecek varsa itirazlarınızı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdindeki SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA kusur vaziyetine ait tespit için KARŞI ÇIKABİLİRSİNİZ.

MERSİN AVUKAT 
Sigorta Poliçesi yoksa veyahut kazaya karışanı belirleyememişseniz, ne yapmalıyız
Kazaya karışan aracın poliçesi yoksa veyahut tarihi geçmişse veyahut vurup kaçmışsa
+Rehabilitasyon giderlerinizi
+Sakatlık tazminatınızı
+Ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı zararlarınızı Teminat hesabından isteyebilirsiniz.
Araçtaki hasarlar, içsel tazminat talepleri TEMİNAT HESABI nın dışındadır ve ödeme yapılmamaktadır.

Tazminattan kimler sorumludur.
Kazayı yapan sürücü, araç ruhsat sahibi, (işleteni) tazminattan beraber müteselsilen sınırsız sorumludur. Yeniden aynı şekilde sigorta şirketi (ZMMS-KASKO) de sınırları dahilinde parasal tazminattan sorumludur. İçsel tazminat kaide olarak sigorta mesul değildir. Ama poliçesinde içsel tazminat klozu bulunan aracın karıştığı kazada sigorta içsel tazminatı da ödemektedir. Sözgelişi X Nakliyat yazan kamyonun karıştığı kazada, sürücü,..nakliyat şirketi, aracın ruhsat sahibi vs. sorumludur.

Kaza mağduru iseniz bizi arayınız diye size gelenlere sakın inanmayınız. Mağduriyetiniz artabilir. Dava yoluyla yalnızca avukatlar takibini yapabilir, başka bir meslek grubu yoktur.

Trafik kazası olması halinde Ne gibi haklarınız vardır;

1-Parasal tazminat ( Sigorta şirketlerine müracaat ederek poliçe güvenceleri dahilinde zararlarınızı karşılama olanağı vardır…) Bu tazminata; rehabilitasyon giderleri, çalışamamaktan dolayı kazanç kaybı, sakatlık varsa malüliyet tazminatı, ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı, araç ticari taksi, minibüs gibi ise aracın çalışamadığı günlere ait kazanç kaybı, aracın kaza geçirmesi nedeniyle araçta olan değer kaybı vs. dahildir.

Manevi tazminat (Tinsel bütünlüğünüz bozulduğu için kederin biraz olsun giderilmesi, suçlunun cezalandırılması için verilmektedir. Manevi tazminat belirlenirken; tarafların sosyal ve ekonomik vaziyetlerinin dikkate alınarak belirlenir. Son vakitlerdeki Yargıtay içtihatları, sorumlunun kusurlunun caydırılması için tazminat miktarlarının artırılması istikametindedir.)

Trafik kazası bu arada iş kazası ise SOSYAL GÜVENLİK KURUMU dan malüliyet aylığı ve kazaya neden olan kişiden bu arada da patrondan parasal içsel tazminat alınabilmektedir.
2.Ceza davası (yaralanma, ölüm hallerinde polis, savcılık, mahkeme aracılığıyla hakkınızı aramalısınız. Olay sonrası şahitlerinizi bildirip dinletmeniz lehinizedir.
Trafik kazasında yaralanma varsa 5237 Sayılı Türk Ceza Yasayı’nun 89. maddesi uyarınca kazanın oluşumuna sebebiyet veren kişi 3 aydan 1 seneye kadar mapus cezası ile cezalandırılır.
Kazada yaralanan kişide “kemik kırığı”, “uzuvların işlevinin daimi azalmasına” “yüzünde sabit bir iz kalmasına” ,”hayatsal tehlike varsa” vs. hallerinde kişi 4,5 aydan 1,5 seneye kadar mapus cezası ile cezalandırılır.
++Fiilin ansızın fazla kişinin yaralanmasına kapı aralaması halinde, kişi 6 aydan 3 seneye kadar mapus cezası artırılır ile cezalandırılır.
++Kusurlu olarak trafik kazasında bir kişinin ölümüne yol açanlar TCK 85. Maddesine göre, 2 ila 6 sene arası mapus cezası ile cezalandırılır.
++Şayet trafik kazası neticeninde 1’den fazla insanın ölümü veyahut bir veya ansızın fazla kişinin ölümü ile beraber bir veya ansızın fazla kişinin yaralanmasına kapı aralamış ise, kişi 2 seneden 15 seneye kadar mapus cezası ile cezalandırılır.
++ 5271 SAYILI CMK 231/5. MADDESİ UYARINCA (İLAVE ETMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 YASA NO: 5560/23) (5) Maznuna yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama nihayetinde hükmolunan ceza, (FARK İBARE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 YASA NO: 5728/562) (KOD 1) iki sene veya daha az müddetli mapus veya adlî para cezası ise; mahkemece, kararın izah etmesinin geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ait kararlar gizlidir. Kararın izah etmesinin geri bırakılması, kurulan kararın maznun ile ilgili bir hukukî netice doğurmamasını ifade eder. Bunun için mağdurun zararının giderilmesi, kişinin sabıkasız olması gerekir. Mahkeme 5 senelik bir denetim müddeti belirler, maznun suç işlemezse verilen karar; davanın düşürülmesiyle ortadan kalkar. .

Zamanaşımı müddeti ne kadardır. 

• Trafik kazası nedeniyle parasal içsel tazminat talepleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasayı 109. maddesi uyarınca “ Motorlu araç kazalarından doğan parasal zararların tazminine ait talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki sene ve herhalde, kaza gününden başlayarak on sene içinde zamanaşımına uğrar.”

• Zarara sebep olan eylemin bu arada suç sayılan bir eylemden doğmuş olması vaziyetinde o suçun bağlı olduğu (uzamış) ceza zamanaşımı müddetidir.

Sözgelişi 765 sayılı TCK vaktinde başka bir deyişle 01/06/2005 öncesi kaza olmuşsa ve bu kazada ölü ve bu arada yaralı varsa ceza zamanaşımı olan 10 sene için tazminat davası açma hakkı vardır.

• Kazada yalnızca ölüm varsa 5 sene ceza zamanaşımı müddeti içinde tazminat davasını açmanız gerekir.

• Dava konusu olay, olay gününde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 85/1. maddesinde tanımlanan taksirle bir kimsenin ölümüne sebep olmak olup desteğe çarparak ölümüne kapı aralayan davalı hakkında uygulanacak ceza davasındaki dava zamanaşımı müddeti, aynı yasanın 66/1-d maddesi uyarınca 15 yıldır.

• Taksirle yaralama halinde 5237 sayılı yasayanın 89. maddesine göre dava zamanaşımı müddeti 8 yıldır.

• Uzatılmış ceza zamanaşımı müddeti zaruri trafik sigortası hakkında da uygulanması gerektiği gibi zorunlu trafik sigortası saptamayan araç için de trafik garanti fonu hesabına karşı açacağınız davalarda da uygulanır.

• Kişi yolcu olarak araçta bulunuyor yani taşıma sözleşmesi varsa KTK hükümleri değil, TTK’nun 762 ve devamı maddelerinin uygulanması gerekmektedir. Buna göre, yolcu taşıma sözleşmelerinden meydana gelen ölüm veya cismani zarara ilişkin davalar, TTK’nun 767/5. maddesi yollaması ile BK’nun 125. maddesi gereğince on yıllık zamanaşımına tabidir.
İşçinin karıştığı kazadaki ibranamenin vaziyeti

1-6098 sayılı TBK a göre işçinin trafik kazası sonucunda can vermesi halinde ibraname imza atması halinde haklar zayi olmamaktadır. Yeni legal farklıklara göre trafik kazasında işçinin can vermesi halinde ibraname ile haksızlığın önüne geçilmiştir. TBK 420. maddesine göre – İşçinin patrondan alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin bitmesinden başlayarak en az bir aylık müddetin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak meblağına kıyasla eksiksiz ve banka aracılığıyla yapılması koşuldur. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname net olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek meblağda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme dokümanları, içerdikleri miktarla hudutlu olarak makbuz hükmündedir. Bu halde bile, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması mecburidir. İkinci ve üçüncü fıkra kararları, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dahil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır. Bu maddeye göre sözgelişi sürücü bulunan bir kişi patronun aracıyla veyahut evine patron servisi ile giderken can veren işçinin yakınlarına tazminatın tam olarak ödenmesi yasa kararıdır. Bir bölüm parayı verip haklarımın tamamını aldım diye imza adılan ibraname kararsızdır. Paranın banka kanalıyla ödenmesi koşuldur. Can verenin hak sahipleri bu alacaklarını tazminat davası ile isteyebilirler. İBRANAME KİŞİYİ KAİDE OLARAK BORÇTAN KURTARIRSA DA BU HALDE BORÇTAN KURTARMAZ.

Dava açılırken daha az harç ödenmektedir.

2- 1 Ekim 2011 günü yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Yasanına göre tazminat davasında normal daha az harç ödenmektedir. 6100 sayılı HMK ve harçlar yasası uyarınca “Ölüm ve cismani zarar nedeniyle açılan tazminat davaları”nda peşin harç yatırırken normal davalara göre 1/5 oranında harç ödeyeceklerdir.

Yargıtay Hukuk Genel Heyeti kararı ile Olayda işletenin kendisine ait araçta yolcu olarak bulunduğu sırada sürücünün tam kusuruyla ölümü neticesi geride kalanların tazminat istemesi söz konusudur. Normalde işleten araç sahibi sürücüsünün kusurundan tam sorumludur. Ama Yargıtay bu vaziyeti esnetmiştir.
• Yargıtay T.C. YARGITAY Hukuk Genel Heyeti Asal: 2011/17-787 Karar: 2012/92 Karar Tarihi: 22.02.2012 ile “dolayısıyla tam kusurlu araç sürücüsünün ve onun eylemlerinden mesul olan işletenin kusurunun, işletenin desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; aracın mecburi mali mesuliyet sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları güvence altına aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketinin zararın tamamından mesul olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. “ yeniden

• Hukuk Genel Heyetinin 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 E, 2011/411 K sayılı ilamında, mali mesuliyet sigortası ile sigortalı araç sürücüsünün kalıtçılarının açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davasında da, Yasanın kapsam dışılığını tertip eden 92. maddesinde, araç şoförünün desteğinden yoksun katanların isteyebileceği tazminatların kapsam dışı olduğuna değin bir tertip etmeye yer verilmediği ve sürücünün desteğinden yoksun kalanların üçüncü kişi olduğu kabul edilerek zorunlu mali sorumluluk sigortacısından tazminat isteyebilecekleri kabul edilmiştir.
• İşleten ve araç işleticisi girişimin sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur,> Hal böyle olunca; aracı kullanan şoförün tam kusuruyla olan kazada, aynı vakitte onun eyleminden sorumluluğu sebebiyle kendisi de tam kusurlu kabul edilen işletenin ölümü nedeniyle isteyen destek zararının, can verenin değil üçüncü kişi vaziyetindeki destek tazminatı isteklilerinin zararı olduğu kabul edilmelidir.

• Destekten yoksun kalma tazminatına destek teşkil eden hak, mutlak kalıt yoluyla geçen bir hak olsa idi direk işleten üzerinde doğup ondan kalıtçılarına intikal edeceğinden, bu istikametteki savunmalar can verenin desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. Oysa yukarıda da izah ettiği üzere, destekten yoksun kalma tazminatına konu davacıların zararı, desteklerinin ölümü hasebiyle destekten yoksun kalan sıfatıyla direk kendileri üzerinde doğan zarardır. Bu zarardan doğan hak desteğe ait olmadığına göre, onun kusurunun bu hakka tesirli olması da düşünülemez. Bu nedenledir ki, Özel Dairenin davacıları üçüncü kişi kabul etmesine rağmen, zararlarını ve buna bağlı tazminat haklarını muris üzerinde doğmuş bir hak olarak kabul etmesi ve bu kabul şekline göre vardığı sonuç çoğunlukça kabul görmemiştir.

• 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasayı ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Koşulları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketinin zararın tamamından sorumlu olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

İş Mahkemesi Nedir Detaylı Bilgi

İş Davası Avukatı Mersin

İş Mahkemesi Nedir Detaylı Bilgi
İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından meydana gelen alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Yasayı). İş mahkemesi, özel mahkeme niteliğinde olan bir ilk derece mahkemesidir.

İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile patron arasında çıkan uyuşmazlıklar ile Sosyal Güvenlik Müessesesi’nun (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. Özel hukuk davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemeleri genel olarak üçe ayrılır:

Asliye Hukuk Mahkemesi,
Sulh Hukuk mahkemesi,
Özel Mahkemeler (İş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi vb. ).
Asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesi özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevli temel iki mahkemedir. Genel mahkemelerden olan asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir yasa kararı ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinde görülür. Yasada belirli bir uyuşmazlık türü için açıkça özel bir mahkemenin görevli olduğu kabul edilmişse, uyuşmazlığı çözmeye görevli mahkeme yasanın belirlediği o özel görevli mahkemedir. İş mahkemesi, özel bir yasa olan “7036 sayılı İş Mahkemeleri Yasayı” ile kurulduğundan özel mahkeme statüsüyle görev yapmaktadır. Belirli kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belli çeşit uyuşmazlıklara bakmak için heyetmiş olan mahkemelere “özel görevli mahkemeler” denir. Özel ve genel görevli mahkemeler arasındaki ilişki bir görev ilişkisidir.

İş Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?
İş mahkemesinin görevleri şunlardır (7036 sayılı İş Mahkemeleri Yasayı m.5):

İşçiler ile patron veya patron vekilleri arasında, iş ilişkisi hasebiyle sözleşmeden veya yasadan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına iş mahkemesi bakmakla görevlidir. İşçiler haricinde gemi adamları ve gazetecilerin iş ilişkisi nedeniyle açtıkları her türlü dava ile ilgili yargılama yapma görevi de iş mahkemesine aittir.

İşçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı gibi tazminat alacaklarına ait davalar iş mahkemesinde görülür.
Fiyat alacağı, fazla mesai alacağı, yıılık fiyatlı müsaade alacağı gibi alacak davalarına da iş mahkemesi bakmakla görevlidir.
İş kazasından kaynaklanan maluliyet veya ölüm nedeniyle tazminat davası iş mahkemesinde görülür.
İş hukukundan kaynaklanan tespit davaları iş mahkemesinde görülür. Sözgelimi, yaşlılık aylığına veya emekliliğe hak kazanıldığına ilişkin tespit davaları, hizmet tespiti, maluliyetin tespiti, iş kazasının tespiti gibi davalar iş mahkemesinde görülür.
İşe iade davalarına iş mahkemeleri bakmakla görevlidir.

Sosyal Güvenlik Müessesesi (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) veya Türkiye İş Müessesesinin taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından meydana gelen uyuşmazlıklara, iş mahkemeleri bakmakla görevlidir (Yönetimsel para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Yasanın geçici 4. maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariçtir).

Diğer özel yasalar iş mahkemesini bilhassa görevli kılmışsa, iş mahkemeleri bu özel yasaların verdiği görevleri de yerine getirmek zorundadır.

İş Davalarında Dava Koşulu Olarak Mecburi Arabuluculuk
Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür istemleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (aracı) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra müracaat ettikleri bir uyuşmazlık çözüm metodudur. Kimi uyuşmazlıklar için iş mahkemesine dava açılmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır. Zaruri arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava koşuludur. Başka bir deyişle, arabulucuya gitmeden direk iş mahkemesine açılan dava, dava koşulu yokluğu nedeniyle reddedilir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3).

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan aşağıdaki uyuşmazlıklar için iş mahkemesine dava açılmadan önce arabulucuya müracaat edilmesi zaruridir:

Kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatları,

Fiyat alacağı (aylık), fazla çalışma fiyatı veya senelik fiyatlı izin alacakları, genel tatil fiyatları, ulusal ve dini bayram tatil fiyatları,

İşe iade davası,

İş Davası Avukatı Mersin Hakkında Makale

İşçi ile işverenin birbirine hakaret etmesinden kaynaklanan tazminat davaları.

Yukarıdaki davalar dışında kalan tüm iş hukukundan kaynaklanan davalar doğrudan iş mahkemesinde açılabilir. Mesela, tespit davaları, iş kazasından meydana gelen tazminat davaları arabuluculuk yoluna gidilmeden direk iş mahkemesine dava açılabilir.

İş Mahkemesinin Yargılama Usulü Nasıldır?
İş mahkemelerinde kolay yargılama usulü uygulanır (7036 sayılı Yasa m.7). Kolay yargılama usulünün özellikleri şunlardır:

Kolay yargılama usulünde mahkemede dava açılması ve davaya cevaplaması bir arzuhal ile olur.

Yanıt müddeti, dava arzuhalinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Taraflar yanıta yanıt ve ikinci yanıt arzuhali veremezler.

Taraflar arzuhalleri ile beraber, tüm kanıtlarını açıkça ve hangi vakıanın kanıtı olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan kanıtlarını arzuhallerine ilave etmek ve başka yerlerden getirilecek vesika ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere arzuhallerinde yer vermek zorundadır.

İddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı dava açılmasıyla; savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı yanıt arzuhalinin mahkemeye verilmesiyle başlar.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasasının yasa yollarına ait kararları, iş mahkemelerince verilen kararlar ile ilgili da uygulanır. Yasa yoluna müracaat müddeti, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar. Yasa yoluna müracaatlan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca acelelikle karara bağlanır.

Yetkili İş Mahkemesi Nasıl Belirlenir?
İş davalarına bakmakla görevli iş mahkemeleri şu şekilde belirlenir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Yasayı m.6):

İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.

Davalı ansızın fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın olduğu yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir

İş mahkemelerinin yetkilerine ait olarak diğer yasalarda yer alan kararlar gizlidir.

Bu madde kararlarına ters yetki sözleşmeleri geçersizdir.

İş Mahkemesinin Görevsizlik Kararı
Görevine girmeyen bir konuyla alakalı dava açıldığı takdirde iş mahkemesi görevsizlik kararı verir. Görevsizlik kararı veren iş mahkemesi bu kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle kanaat eder. Dava dosyasını spontane (re’sen) görevli mahkemeye gönderemez.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. maddesi kararı uyarınca; taraflardan birinin görevsizlik kararının netleştiği tarihten itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye müracaat ederek dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini istemesi gerekir. Hemen belirtmek gerekir ki; bu müddet hak düşürücü nitelikte olup mahkemece re’sen gözetilir. Hak düşürücü süre içerisinde dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi başvurusu yapılmadığı takdirde, iş mahkemesi tarafından davanın açılmamış sayılmasına karar verilir Mersin İş Avukatı

İş mahkemesinin görevsizlik kararına karşı 2 hafta içinde istinaf mahkemesine (bölge adliye mahkemesi) istinaf başvurusu yapılabilir. İstinaf mahkemesinin mahalli mahkemenin görevi konusunda verdiği karar nettir.

İş Mahkemesi Kararlarının İstinaf veya Temyiz Edilmesi
İş mahkemesi kararlarına karşı istinaf müracaatı yapılması olasıdır. İstinaf, İş mahkemesi tarafından verilen kararın hem parasal vakıa hem de adli açıdan bir üst mahkeme tarafından yine değerlendirilmesini sağlayan bir yasa yoludur. İstinaf yasa yoluna müracaat müddeti, İş mahkemesi kararının usulüne uygun bir şekilde taraflara tebliği edildiği günden itibaren 2 haftadır. İstinaf müracaatı, bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere kararı aleyhine müracaat yapılan İş mahkemesine bir istinaf arzuhali verilerek yapılır.

İş mahkemesi kararlarına karşı istinaf müracaatı yapılabilmesi için şu koşulların gerçekleşmesi gerekir:

Aleyhine istinaf müracaatı yapılan iş mahkemesi kararındaki davanın miktar ve değeri 3110 TL’yi aşmalıdır (HMK 341/2). Miktar ve değeri 3110 TL’yi aşamayan iş mahkemesi kararları net olduğundan aleyhine istinaf müracaatı yapılamaz.

Kaide olarak ara kararlar aleyhine istinaf müracaatı yapılamaz. Ancak, ihtiyati önlem ve ihtiyati haciz gibi kararlar ara kararı olmasına karşın son kararı beklemeden bu kararlar aleyhine istinaf müracaatı yapılması olasıdır (HMK 341/1).

Temyiz, iş mahkemesi kararı ile ilgili istinaf incelemesi neticesinde verilen kararın, hukukun doğru uygulanıp uygulanmadığı açısıdan denetlenmesini sağlayan bir yasa yoludur. İş mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi de olasıdır.

İş mahkemesi kararları ile ilgili istinaf mahkemesinin verdiği kararlar aleyhine temyiz yasa yoluna müracaat edilebilmesi için şu koşulların sağlanması gerekir:

Aleyhine temyiz müracaatı yapılan istinaf mahkemesi kararında yer alan miktar ve değer 41.530 TL’yi aşmalıdır (HMK 362/1-a). Miktar ve değeri 41.530 TL’yi aşamayan istinaf mahkemesi kararları kesin olduğundan aleyhine temyiz başvurusu yapılamaz.

İstinaf mahkemesinin ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurulamaz.

 

Trafik Kazasında Kimler Tazminat Alabilir?

Trafik kazalarında önemli iki durum vardır, birinci esas Trafik kazası sonrasında   yaralanan kişinin tazminat hakkı belirlenirken   sakatlık derecesine göre   tazminat alınabilinirr. Sakatlık   ve kalıcı iş gücü kaybı   raporu alındıktan sonra   sigorta dan   tazminat alanabilinir sakatlık ve iş gücü   kaybı   raporunu Hastahane veya Üniversite   hastaneleri   Adlı Tıp Kurumları tarafından   verilmektedir. Adlı   Tıp Kurumunun verdiği rapor   mahkemeler ve   sigorta şirketleri tarafından   kabul görmektedir. Bazı vatandaşlar devlet hastenesinden veya özel   hastene ve tıp merkezlerinden rapor alıyor bu alınan raporlar muhtemelen Sigorta Şirketleri tarafından kabul görmeyebilir ve Adlı Tıp Kurumundan rapor getirmenizi sizden isteyebilir.

Sigorta kaza tazminatı diğer hak sahipleri ise kaza sonrası vefat eden kişinin birinci derece akrabası anne, babası, eşi ve çocukları tazminat alabilir. Kazada vefat eden kişiye verilen tazminat hesaplaması mahkemeler tarafından atanan bilirkişiler tarafından belirlenir ve ödeme yapılır.

Ücretsiz Danışma Numaraları:

0 539 238 15 39

(0324) 336 55 58

Ticari Hukuk, Şirketler Hukuku Nedir?

Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir ?

İnsanların ekonomik alandaki faaliyetlerinin çok büyük çoğunluğu bugün için hukuk sahasında ticari faaliyetler olarak adlandırılır. Toplumsal olarak gerçek bireylerin gelir kaynaklarının büyük çoğunluğunun ticari faaliyetlerden elde edilmesinin yanı sıra isimleri her geçen gün daha fazla tekrarlanan ticaret şirketlerinin ekonomik sistemdeki ağırlığı ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk alanının önemini arttırmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Neden Var ?

Türk Ticaret Kanunu, ülkemizi doğrudan yabancı yatırımlara açacak pek çok yeniliği beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, Hukuk Büromuz Yeni Türk Ticaret Kanunu konusunda çalışmış, ticari şirketlere Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun gereklerine uygun hukuk hizmeti verebilecek yapıdadır.

Biz Ne Yapıyoruz ?

Büromuz ticaret hukukunun en önemli kısımlarından biri olan şirketler hukuku alanında özellikle şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak ihtiyaç duydukları her alanda,( birleşmesi, devralınması, tasfiyesi konularında olmak üzere) her türlü hizmeti vermektedir. Bunların yanı sıra özellikle Türk piyasasına girmek isteyen yabancı şirketlere Türkiye’de şirket kurma, devralma, acente veya şube açma konuları başta olmak üzere tüm süreçlerde danışmalık yapmaktadır. Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yaparak ; görüş ve tavsiye vermektedir.

Ticari işletme hukuku, Şirketler hukuku Ticari şirketlerin alım ve satımı, Haksız rekabet, Şirket yönetimi, Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, Sözleşmeler hukuku, Ortaklık sözleşmeleri, Tasfiye, Kıymetli evrak hukuku, Risk Sermayesi, Sermaye Piyasaları, Kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri alanlarında uzman ve deneyimli kadrosu ile müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

(0324) 336 55 58

İşçilerin Hakları hakkında bilgilendirme yazısı

Mersin Avukat

İşçilerin bilmesi gereken yasalar/ genel bilgiler

Hemen hemen herkes bir sektörde iş hayatında çalışmakta, veya ayrılmış yada yeni bir sektör iş hayatına atılmak üzeredir., kimimiz mavi yaka olarak işçi statüsünde; kimimizde beyaz yaka olarak işverenlerin ofislerinde ya da genel merkezlerde değişik statülerde çalışmaktayız… halbuki bir gerçek var ki; ister şirketler de CEO ya da GENEL MÜDÜR statüsünde çalışın dilerseniz en alt kademedememur ya da fabrikada bir hizmetli 4857 saseneı yasaa göre hepimiz İŞÇİ olarak aile ekonomimize katkıda bulunmak amacıyla çalışma hayatında inişli çıkışlı harp vermekteyiz…
İşçi Hakları Konusuna başlamadan evvelce ücretin tarifi deneme vakitı çok çalışma vb. gibi konulardan başlayarak işçi haklarından bahsetmeye çalışacağım…
Gelir vergisi yasau md/63 de; Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verdiği para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Yürürlükten kaldırılan (14 madde hariç) 1475 saseneı iş yasau 1 md 1 fıkrasında İŞÇİ TANIMI şu şekilde tanımlanmıştır.
Bir hizmet akdine dayanarak rastgele bir işte ücret karşılığı çalışan şahsa işçi denir

Borçlar yasasında md/393 de ise hizmet sözleşmesini; “Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli ya da belirli olmayan vakit ile iş görmeyi ve işverenin de ona vakte ya da oluşturulan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Şeklinde tanımlayarak bağımlılığa da vurgu yapmıştır.
Birleşmiş Milletler işçi haklarını desteklemek amacıyla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne iki madde eklemiştir. Bu maddeler:
Madde 23
1.Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
2.Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
3.Çalışan her kimsenin kendine ve ailesine insanlık haysiyetine ideal bir yaşayış gerçekleştiren ve lüzum görülürse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4.Herkesin menfaatlerinin korunması amacıyla sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.
Madde 24
Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.
Şimdi işçinin işe girişinden başlama vakitcinden iş sözleşmesini bitirene kadar çalışanın bilmesi lüzumen haklarını kaleme alacağım.
HİZMET AKDİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ:
Aşağıda verdiği yasa maddeleri üstüne hem çalışan hem de işveren bakımından kesinlikle iş sözleşmesi ile çalışılması lüzummektedir. Aksi durumda işveren amacıyla SGK idari para cezaları ,çalışan amacıyla ise SİGORTA günleri amacıyla faydalı olmakta ;Aynı vakitte işverenle idari anlaşmazlıklarda kanıt teşkil etmektedir.

Borçlar yasau onuncu bab madde393 de “Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen ya da gayri muayyen bir vakitte hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder.
Ücret, vakit itibariyle olmayıp oluşturulan işe göre verildiği takdirde dahi işçi muayyen ya da gayri muayyen bir vakit amacıyla alınmış ya da çalışmış oldukça, hizmet akdi tekrar mevcuttur; buna parça üstüne hizmet ya da götürü hizmet denir.
Hizmet akdi ile alakalı hükümler, kıyasen çıraklık akdine tatbik olunur.”

4857 saseneı iş yasau ikinci seksiyon iş sözleşmesi türleri ve feshi kısmında madde 8 de İş sözleşmesi, “bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, başka tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden meydana gelen sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir.
Süresi bir sene ve daha çok olan iş sözleşmelerinin makalelı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her tür resim ve harçtan muaftır.
Yazılı sözleşme yapılmayan durumlarda işveren işçiye en geç iki ay içersinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma vakitını, asli ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, vakitı belirli ise sözleşmenin vakitını, fesih durumunda tarafların uymak mecburiyetinde oldukları hükümleri gösteren makalelı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli vakitli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık vakit dolmadan sona ermiş ise, bu bulguların en geç sona erme tarihinde işçiye makalelı olarak verilmesi zorunludur.”

Bir işyerine girdiğinizde hizmet akdi ya da iş sözleşmesi imzalamadığınız durumlarda çalışan amacıyla sigorta günlerinde eksik lik çıkar buda emekliliğe tesir eder.

DENEME SÜRESİ
4857 yasa md/15 de deneme vakitı en çok 2 ay ,toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabileceğini belirtmektedir.
Deneme vakitı bir işçinin işyerine ve işine uyum sağlayıp sağlayamayacağının anlaşılması amacıyla geride bıraktığımız vakitdir. Fakat bunun SİGORTAYLA bir ilgisi yoktur. İşverenler işçileri sigortasız çalıştırmak amacıyla deneme vakitını bahane ederler. İşverenlerin bu tutumu yasa dışı olup işçileri kandırmak ve oyalamak söylemektedirler. 1aylık bir iş amacıyla bile bir işyerine girseniz bile, işveren sizi işe girmeden 1 gün evvelce SSK’ya duyurmak ve sigortalı çalıştırmak mecburiyetindedır.
Peki sosyal emniyette DENEME SÜRESİ var mıdır ? sosyal emniyet yasaunda deneme vakitı hiçbir şekilde yer almamakta ve program kısmı bulunmamaktadır. İşçi çalışmaya başladığı tarih itibariyle işverenler doğrulusunda sigorta bildirimi yapılması zorunludur…
Deneme vakitli iş sözleşmesi ile çalıştırdığı amacıyla işçisini sigortalı yapmayan bir işverenin işyerinde yapılacak araştırmada işçinin sigortasız çalıştırıldığı belirleme edilirse, işveren belirleme tarihinden itibaren bir sene vakitınce beş puanlık indirimden yararlanamaz.
Burada ilgi edilecek nokta ise deneme vakitınde işveren işçiyi işyerinden atarsa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür,(DİKKAT :işverenler bu yükümlülükten kurtulmak dilerseniz bir ileri makalemde İŞVEREN HAKLARI hususu ile alakalı bu mevzuya değineceğim)
İŞÇİNİN ÇALIŞMASI GEREKEN SÜRELERİ VE NE KADAR FAZLA SÜREYLE ÇALIŞABİLİR:
Yürürlükten kaldırılan 1475 saseneı iş yasau md/61 de çalışma vakitı günlük 7,5; haftada en çok 45 saat olarak belirlenmiş; şu an yürürlükte olan 4857 iş yasaunda md /41 de ise günlük çalışma vakitı yerine haftalık çalışma vakitının temel alınması kabul edilmiştir… Yani haftalık çalışma 45 saat olarak belirlenmiş. Aynı yasaun 45 saati aşan çalışmalarda ise İŞÇİNİN YAZILI ONAYI OLMASI lüzumluliğini yasa koyucu özellikle belirtmiştir.
4857 yasaun md/41-8 bendine göre Fazla çalışma amacıyla üst sınır olarak senede 270 saat öngörülmüşse de bu sınırın aşılması durumunda Yargıtay, bu tür çalışmaları çok çalışma ücretine hak kazandıran çalışmalar olarak değerlendirmektedir (Yarg. 9.H.D.18.11.2008 gün ve 2007/32717 E., 2008/31210 K.)
İşçinin çok çalışma ücretine hak kazanabilmesi amacıyla asli kural, işçiden çok çalışma yapmasının işverence istenmiş olmasıdır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararına göre, işveren işçiye çok çalışma yapılmamasını makalelı olarak bildirmiş, fakat işçiden çok çalışma gerçekleştirme hedefiyle yerine getirilebilecek bir işin yapılmasını istemişse, çok çalışmanın söz hususu olabileceği ifade edilmiştir (YHGK 28.05.1982 gün ve 1980/9-1702 E., 1982/932 K.)
İSPAT
Fazla çalışmanın ispatı hususu ile alakalı işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç makaleşmaları, kanıt kalitesindedir. Fakat, çok çalışmanın bu tür makalelı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları TANIK BEYANLARI ile sonuca gidilmesi lüzumir… İşyerindeçalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi olası olmayan tanıkların anlatımlarına DEĞER
VERİLMEMEKTEDİR..(Yarg. 9.H.D. 01.04.2008 gün ve 2007/15219 E., 2008/7277 K.)
İHBAR TAZMİNATI:
İş Sözleşmesine ideal olarak hizmet sözleşmesinin ihbar vakitleri tanınmadan feshedilmesi durumunda fesheden tarafa, fesheden doğrulusunda ödeneni tazminata ihbar tazminatı denir.
Süresi belirli olmayan sıksık hizmet akitlerinin 4857 İş Kanununun 17. maddesinde belirti edilen temellara uyulmadan sona erdirilmesi durumunda işi terk eden İŞÇİ ya da işçinin işine son veren İŞVEREN aynı maddede belirti edilen bildirim önellerine dair ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür..
İhbar tazminatı, ihbar öneli verilmemiş işçilere verilmektedir. Eğer, işçiye işyerindeki kıdem vakitıne göre eskiden iş akdinin feshedileceği belirtilmiş ve günlük iki saat iş arama izni kullandırılmış ise, ihbar tazminatı verilmez. Bunun haricinde, işçinin ölümü, emekli olması, eski yasa1475/17-2. ve yeni yasa olan 4857 md/25-2 bendinde kabul edilen nedenlerden ötürü iş akdinin bildirimsiz feshedilmesi durumundaihbar tazminatı ödenmesine lüzum bulunmamaktadır.
4857saseneı iş yasau md/17 de:
1- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi amacıyla, bildirimin başka tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta.
2- İşi altı aydan bir buçuk senea kadar sürmüş olan işçi amacıyla, bildirimin başka tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta.
3- İşi bir buçuk seneden üç senea kadar sürmüş olan işçi amacıyla, bildirimin başka tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta.
4- İşi üç seneden çok sürmüş olan işçi amacıyla, bildirimin başka tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta.
Çalışana ihbar vakitınce iş arama izni ise :
2-4-6-8 haftalık ihbar vakitleri ortamında işveren, çalışana yeni bir iş bulması amacıyla lüzumlu olan iş arama iznini iş saatleri içersinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iznin vakitı günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İşveren yeni iş arama iznini vermez ya da eksik kullandırırsa o vakitye dair ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni sırasında işçiyi çalıştırırsa, çalıştırdığı vakitın ücretini yüzde yüz zamlı öder.

İŞYERİNDE DİNLENME SÜRELERİ:
Ara dinlenmesi vakitlerini Yasa günlük çalışma vakitlerine bağlamıştır. 4857 yasaun md/ 68 ‘göre işçilere;
1) 4 saat ve daha kısa vakitli işlerde 15 dakika,
2) 4 saatten çok ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) vakitli işlerde yarım saat,
3)7,5 saatten çok vakitli işlerinde bir saat
ara dinlenmesi verilir.Bu dinlenme vakitleri en az olup Aralıksız verilir. Fakat bu vakitler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin kalitesi göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir (68/2 ve 3. md.).Ara dinlenmesi, bir işyerinde işçilere aynı ya da değişik saatlerde kullandırılabilir (68/4. md.).Ara dinlenmeleri çalışma vakitınden sasenemaz (68/Son md.)
Bunun neticesi olarak ara dinlenmeleri amacıyla işveren işçiye ücret ödemek mecburiyetinde değildir. İşverenler hakkında; ara dinlenmesi ile alakalı hükümlere muhalefetleri durumunda 4857 saseneı İş Yasası’nın 104. maddesi gereğince, idari para cezası uygulanmaktadır.
KIDEM TAZMİNATI:
Halen yürürlükte olan 1475 md/14 de düzenlenmiştir. Bir işyerinde belirli bir vakit çalışarak hizmet sözleşmesi sona eren işçiye ya da ölümü durumunda meşru mirasçılarına, yasada kabul edilen durumlarda ve hizmet vakitı ile ücretine göre değişen tutarda işverence ödenmesi lüzumen paradır.
Kıdem tazminatını hak etme koşulları:
a) 4857 Saseneı İş Yasası Kapsamında “İşçi” Olma Koşulu
b) Çalışmış bulunduğu işyernde Bir Yıl Çalışmış Olma Koşulu
c) Hizmet Akdinin 4857 (1475 md/14) Saseneı Yasada Belirtilen Sebeplerle Sona Ermesi Koşulu… Bu sona erme koşulları ise:
a)işveren doğrulusunda işten çıkarılma:4857md/25-2 bendi hariç “Sağlık sebepleri, Zorlayıcı sebepler, İşçinin gözaltına alınması ya da tutuklanması durumunda devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim vakitını aşması” neticesi işinden çıkarılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
b) İşçi doğrulusunda haklı sebeplerle işten çıkma: İşçinin 4857/24. maddesi uyarınca “Sağlık sebepleri, Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar ve benzerleri, Zorlayıcı sebepler” ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır. Fakat işçi bu durumda yalnızca kıdem tazminatını isteyebilirken, ihbar tazminatı isteyemez.
c) Askere gitme: askerlik hizmeti bundan ötürü iş sözleşmesinin sona ermesi neticesi hak eder. Fakat işten ayrıldığının belli edilmesi amacıyla askerlik şubesinden alınmış Belge’nin işverene verilmesi lüzumir.
d) Emekli olması durumunda: Bağlı bulundukları yasala kurulu kurum ya da sandıklardan yaşlılık, emeklilik ya da malullük aylığı ya da toptan ödeme alabilmek hedefiyle iş sözleşmesinin sona ermesi ile işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır
e) Emekli olmadan işten çıkma: 506 Saseneı Kanun’ca öngörülen (Geçici madde/ 81-c) sigortalılık vakitını ve prim ödeme gün miktarını tamamlayarak (15 sene 3600 gün koşulu da dahil) kendi talebi ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır. Fakat sosyal emniyet kurumundan makale alması zorunludur.
f) Kadın işçinin evlenmesi: Kadının evlendiği tarihten itibaren bir sene ortamında kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır. Çok mühim evlenen kadın evlilik cüzdanını işverene göstererek tazminata hak eder
g) Ölüm (çalışanın vefatı): İşçinin vefatı durumunda hak edilmiş tazminat tutarı, yasai mirasçılarına ödenir. vefat ardından ölen işçinin mirasçılarına ytesir sahibi mahkemeden alacakları ölüm ilamı (veraset ilamı) ile işverene başvurdukları anda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarı ödenir..
KAYNAK
(1) 193 md/63
(2) 1475 md/1.14.17.61
(3) 6098 md/393
(4) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi md/23 ve 24
(5) 4857 md/8. 15.17.25.41.68.104
(6) Yarg. 9.H.D.18.11.2008 gün ve 2007/32717 E., 2008/31210 K.
(7) YHGK 28.05.1982 gün ve 1980/9-1702 E., 1982/932 K.
(8) Yarg. 9.H.D. 01.04.2008 gün ve 2007/15219 E., 2008/7277 K.
(9) 506 geçici madde 81

Ücretsiz Danışma:

(0539) 238 15 39

(0324) 336 55 58

Trafik kazası ve yasal haklarımız, Genel bilgilendirme

Trafik kazası ve yasal haklarımız, Genel bilgilendirme

Kısacası trafik kazası; karayolu üstünde hareket halinda olan bir ya da aniden çok aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve parasal,manevi hasarla neticelenen hadiselara trafik kazası denir.
Ülkemizde hergün aşağı yukarı 600 ve her saat 25 trafik kazası olmakta günde maalesef 5-20 şahıs vefat etmekte, 200 şahıs de yaralanmaktadır. Genellikle Ramazan ve kurban bayram tatilleri ardından ve evvel bu rakam artmaktadır. Dikkatli sürüş güvenliği eğitimi, aracınızda aktif kaza güvencesi ve pasif güvence tedbirleri alınmalıdır.

Kaza ardından ne yapmalıyız ?

Kaza ardından, soğukkanlılığımızı yitirmeden “önce can güvenliği”, prensibi gereğince yaralı varsa ilkyardım vs. yapmalıyız. Kaza ardından hadise yerinde lüzumlu güvence önlemlerini (reflektör, 4 lüleri yakma vs.) netlikle alınız. Kaza ardından 2. bir kaza olması olsılığı çok yüksektir. Bir kazadan daha kötüsü 2. bir kazadır.

Sadece parasal hasar görmüş kaza ise vasıta sürücülerinin tutanak tutması yeterlidir. (Ancak resmi devlet vasıtalarının karıştığı kazalarda polis/jandarma tutanağı aranmaktadır.)

Yaralama,ölüm varsa ya da anlaşamıyorsanız polis ya da jandarmayı arayınız.

Kaza tutanağı düzenledikten sonra, Araçların ruhsatları, Sigorta poliçeleri ve derhal derhal bundan sonra herkeste belirleme edilen cep telefonlarınızı kullanarak hasar görmüş vasıtaların, kazanın ortaya geldiği çevrenin fotoğraflarını çekmelisiniz. Ardından ise sigorta şirketini arayarak hali ihbar ederek; hasar dosyası açtırınız. Tedavi belgelerini hastanamacıyla almayı unutmayın. Gider makbuzları da çok önemli.

KASKO İLE ZORUNLU SİGORTA NEDİR
Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz yalnızca zarar verilen diğer aracın ya da bireyin zararını karşılar.

Kashususz ise sizin zararınızın tamamını ve karşı tarafın eksikliği ve teminat oranında zararını ödeyecektir. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ise eksikliklu olan aracın zararını ödemez.

KUSUR DURUMUNA NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİZ.

Mahkeme yoluna müracaat ederek ya da TRAMER kaza tutanaklarınızı inceleyip eksiklik halini inceleyecek varsa itirazlarınızı Sigorta ve Reasürans Firmaları Birliği nezdindeki SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA eksiklik haline ait belirleme amacıyla İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ.

Sigorta Poliçesi yoksa ya da kazaya karışanı belirleme edememişseniz, ne yapmalıyız
Kazaya karışan aracın poliçesi yoksa ya da tarihi işlemişse ya da vurup kaçmışsa
+Tedavi giderlerinizi
+Sakatlık tazminatınızı
+Ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı zararlarınızı Güvence hesabından talep edebilirsiniz.
Araçtaki hasarlar, manevi tazminat istekleri GÜVENCE HESABI nın dışındadır ve ödeme yapılmamaktadır.

Tazminattan kimler mesuldur.
Kazayı yapan şoför, vasıta ruhsat sahibi, (işleteni) tazminattan beraber müteselsilen sınırsız mesuldur. Yine aynı şekilde sigorta şirketi (ZMMS-KASKO) de limitleri dahilinde parasal tazminattan mesuldur. Manevi tazminat kural olarak sigorta mesul değildir. Ancak poliçesinde manevi tazminat klozu belirleme edilen aracın karıştığı kazada sigorta manevi tazminatı da ödemektedir. Mesela X Nakliyat yazan kamyonun karıştığı kazada, şoför,..nakliyat şirketi, aracın ruhsat sahibi vs. mesuldur.

Kaza mağduru iseniz bizi arayınız diye size gelenlere sakın inanmayınız. Mağduriyetiniz artabilir. Dava yolu ile yalnızca avukatlar takibini yapabilir, diğer bir meslek grubu yoktur.

Trafik kazası olması halinda Ne gibi haklarınız vardır;

1-Maddi tazminat ( Sigorta şirketlerine müracaat ederek poliçe teminatları dahilinde zararlarınızı karşılama olanağı vardır…) Bu tazminata; tedavi giderleri, çalışamamaktan ötürü kazanç kayıbı, sakatlık varsa malüliyet tazminatı, ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı, vasıta ticari taksi, minibüs gibi ise aracın çalışamadığı günlere ait kazanç kayıbı, aracın kaza geçirmesi sebebiyle vasıtada olan değer kayıbı vs. dahildir.

Manevi tazminat (Ruhsal tümlüğünüz bozulduğu amacıyla üzüntünün biraz olsun giderilmesi, suçlunun cezalandırılması amacıyla verilmektedir. Manevi tazminat belirlenirken; tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının öneme alınarak belirlenir. Son zamanlardaki Yargıtay içtihatları, mesulnun eksikliklunun caydırılması amacıyla tazminat miktarlarının artırılması yönündedir.)

Trafik kazası aynı vakitte iş kazası ise SGK dan malüliyet aylığı ve kazaya sebep olan şahıstan aynı vakitte da işverenden parasal manevi tazminat alınabilmektedir.
2.Ceza davası (yaralanma, ölüm durumlarında polis, savcılık, mahkeme vasıtasıyla hakkınızı aramalısınız. Vaka ardından tanıklarınızı bildirip dinletmeniz lehinizedir.
Trafik kazasında yaralanma varsa 5237 Saseneı Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca kazanın oluşumuna sebebiyet veren şahıs 3 aydan 1 senea kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kazada yaralanan şahısde “kemik kırığı”, “organların fonksiyonunun sıksık azalmasına” “yüzünde sabit bir iz kalmasına” ,”yaşamsal tehlike varsa” vs. durumlarında şahıs 4,5 aydan 1,5 senea kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
++Fiilin aniden çok bireyin yaralanmasına namacıyla olması halinda, şahıs 6 aydan 3 senea kadar hapis cezası artırılır ile cezalandırılır.
++Kusurlu olarak trafik kazasında bir bireyin ölümüne sebep olanlar TCK 85. Maddesine göre, 2 ila 6 sene arası hapis cezası ile cezalandırılır.
++Eğer trafik kazası neticesinde 1’den çok insanın ölümü ya da bir ya da aniden çok bireyin ölümü ile beraber bir ya da aniden çok bireyin yaralanmasına namacıyla olmuş ise, şahıs 2 senedan 15 senea kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
++ 5271 SAYILI CMK 231/5. MADDESİ UYARINCA (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/23) (5) Sanığa yüklenen suçtan ötürü oluşturulan yargılama neticesinda hükmolunan ceza, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/562) (KOD 1) iki sene ya da daha az süreli hapis ya da adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya dair hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık ile ilgili bir hukukî netice doğurmamasını ifade eder. Bunun amacıyla mağdurun zararının giderilmesi, bireyin sabıkasız olması gerekir. Mahkeme 5 senelik bir kontrol zamanı belirler, sanık suç işlemezse verilen hüküm; davanın düşürülmesiyle ortadan kalkar. .

Zamanaşımı zamanı ne kadardır.

• Trafik kazası sebebiyle parasal manevi tazminat istekleri 2918 saseneı Karayolları Trafik Kanunu 109. maddesi uyarınca “ Motorlu vasıta kazalarından doğan parasal zararların tazminine dair talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki sene ve herdurumda, kaza gününden başlayarak on sene içersinde zamanaşımına uğrar.”

• Zarara yol açan eylemin aynı vakitte suç kabul edilen bir eylemden doğmuş olması halinda o suçun bağlı bulunduğu (uzamış) ceza zamanaşımı zamanıdir.

Mesela 765 saseneı TCK saatinde yani 01/06/2005 evveli kaza ortaya gelmişse ve bu kazada ölü ve aynı vakitte yaralı varsa ceza zamanaşımı olan 10 sene amacıyla tazminat davası açma hakkı vardır.

• Kazada yalnızca ölüm varsa 5 sene ceza zamanaşımı zamanı içersinde tazminat davasını açmanız gerekir.

• Dava hususu hadise, hadise gününde yürürlükte belirleme edilen 5237 saseneı Türk Ceza Yasası’nın 85/1. maddesinde tariflenen taksirle bir kimsenin ölümüne yol açmak olup desteğe çarparak ölümüne namacıyla olan davalı ile ilgili uygulanacak ceza davasındaki dava zamanaşımı zamanı, aynı yasanın 66/1-d maddesi uyarınca 15 senedır.

• Taksirle yaralama halinda 5237 saseneı yasayanın 89. maddesine göre dava zamanaşımı zamanı 8 senedır.

• Uzatılmış ceza zamanaşımı zamanı mecburi trafik sigortası ile ilgili da uygulanması gerektiği gibi mecburi trafik sigortası belirleme edilmeyen vasıta amacıyla de trafik garanti fonu hesabına karşı açacağınız davalarda da uygulanır.

• Birey yolcu olarak vasıtada bulunmakta yani taşıma sözleşmesi varsa KTK hükümleri değil, TTK’nun 762 ve devamı maddelerinin uygulanması gerekmektedir. Buna göre, yolcu taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan ölüm ya da cismani zarara dair davalar, TTK’nun 767/5. maddesi yollaması ile BK’nun 125. maddesi gereğince on senelik zamanaşımına tabidir.
İşçinin karıştığı kazadaki ibranamenin hali

1-6098 saseneı TBK a göre işçinin trafik kazası neticesinde ölmesi halinda ibraname imzalaması halinda haklar zayi olmamaktadır. Yeni meşru değişikliklere göre trafik kazasında işçinin ölmesi halinda ibraname ile haksızlığın önüne geçilmiştir. TBK 420. maddesine göre – İşçinin işverenden alacağına dair ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık zamanın işlemiş bulunması, ibra hususu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka vasıtasıyla yapılması şarttır. Bu öğeleri taşımayan ibra sözleşmeleri ya da ibraname net olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri ya da ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu durumda dahi, ödemelerin banka vasıtasıyla yapılmış olması mecburidur. İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dahil, hizmet sözleşmesinden doğan tüm tazminat alacaklarına da uygulanır. Bu maddeye göre örnek olarak şoför belirleme edilen bir şahıs işverenin aracıyla ya da evine işveren servisi ile giderken ölen işçinin yakınlarına tazminatın tam olarak ödenmesi yasa hükmüdür. Bir kısım parayı verip haklarımın tamamını aldım diye imzalatılan ibraname hükümsüzdür. Paranın banka kanalıyla ödenmesi şarttır. Ölenin hak sahipleri bu alacaklarını tazminat davası ile talep edebilirler. İBRANAME KİŞİYİ KURAL OLARAK BORÇTAN KURTARIRSA DA BU HALDE BORÇTAN KURTARMAZ.

Dava açılırken daha az harç ödenmektedir.

2- 1 Ekim 2011 günü yürürlüğe giren 6100 saseneı Hukuk Muhakemesi Kanununa göre tazminat davasında normal daha az harç ödenmektedir. 6100 saseneı HMK ve harçlar kanunu uyarınca “Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat davaları”nda peşin harç yatırırken normal davalara göre 1/5 oranında harç ödeyeceklerdir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile Vakada işletenin kendine ait vasıtada yolcu olarak bulunduğu sırada sürücünün tam eksikliğiyla ölümü neticesi geride kalanların tazminat istemesi söz hususudur. Normalde işleten vasıta sahibi şoförünün eksikliğindan tam mesuldur. Ancak Yargıtay bu hali esnetmiştir.
• Yargıtay T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2011/17-787 Karar: 2012/92 Karar Tarihi: 22.02.2012 ile “ötürüsıyla tam eksikliklu vasıta şoförünün ve onun eylemlerinden mesul olan işletenin eksikliğinun, işletenin desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; aracın mecburi mali mesuliyet sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü şahıslara verilen zararları teminat altına aldığına ve hadiseda işleten tam eksikliklu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü şahıs hususmunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketinin zararın tamamından mesul bulunduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. “ tekrar

• Hukuk Genel Kurulunun 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 E, 2011/411 K saseneı ilamında, mali mesuliyet sigortası ile sigortalı vasıta sürücüsünün mirasçılarının açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davasında da, Kanunun kapsam dışılığını düzenleyen 92. maddesinde, vasıta şoförünün desteğinden yoksun katanların isteyebileceği tazminatların kapsam dışı bulunduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmediği ve sürücünün desteğinden yoksun kalanların üçüncü şahıs bulunduğu kabul edilerek mecburi mali mesuliyet sigortacısından tazminat talep edebilecekleri kabul edilmiştir.
• İşleten ve vasıta işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün ya da aracın kullanılmasına katılan yardımcı bireylerin eksikliğindan kendi eksikliği gibi mesuldur,> Hal bu tür olunca; aracı kullanan şoförün tam eksikliğiyla ortaya gelen kazada, aynı vakitte onun eyleminden mesulluğu namacıylaiyle kendisi de tam eksikliklu kabul edilen işletenin ölümü namacıylaiyle talep edilen destek zararının, ölenin değil üçüncü şahıs halindaki destek tazminatı isteklilerinin zararı bulunduğu kabul edilmelidir.

• Destekten yoksun kalma tazminatına dayanak teşkil eden hak, salt miras yolu ile geride bıraktığımız bir hak olsa idi direkt olarak işleten üstünde doğup ondan mirasçılarına intikal edeceğinden, bu yöndeki savunmalar ölenin desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. Oysa yukarıda da açıklandığı üzere, destekten yoksun kalma tazminatına husus davacıların zararı, desteklerinin ölümü namacıylaiyle destekten yoksun kalan sıfatıyla direkt olarak kendileri üstünde doğan zarardır. Bu zarardan doğan hak desteğe ait olmadığına göre, onun eksikliğinun bu hakka etkili olması da düşünülemez. Bu namacıylaledir ki, Özel Dairenin davacıları üçüncü şahıs kabul etmesine karşın, zararlarını ve buna bağlı tazminat haklarını muris üstünde doğmuş bir hak olarak kabul etmesi ve bu kabul şekline göre ulaştığı netice çoğunlukça kabul görmemiştir.

• 2918 Saseneı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın mecburi mali mesuliyet sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü şahıslara verilen zararları teminat altına aldığına ve hadiseda işleten tam eksikliklu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü şahıs hususmunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketinin zararın tamamından mesul bulunduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Dikkatli, Kazasız Günler Dileriz
Kuran Cİnbaş Hukuk Bürosu

Belirli Süreli Sözleşmenin Bitimi

Yargıtay Kararları

266

İlgili Kanun / Madde
4857 S.İşK/18-21

T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2007/22866
Karar No. 2007/36816
Tarihi: 04.12.2007

İŞÇİNİN GİRDİ ÇIKTI YAPILARAK
ÇALIŞTIRILMASI
YAZILI FESİH BİLDİRİMİNDE
BELİRTİLEN SÜRELERDEN SONRADA
İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞININ KANITLANMIŞ
OLMASI
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEDİĞİ
ÖZETİ: Davacı işçi dava dilekçesinde, işyerinde tıbbi tanıtım
sorumlusu olarak 14.09.2006 tarihine kadar çalıştığını, 01.09.2006 tarihinde
işverenin girdi çıktı yapılacağını belirterek bir takım belgeler imzalattığını
iddia etmiştir. Dosyaya yargılama sırasında, davacının 20.09.2006 tarihine
kadar çalıştığı yönünde iddiasını ispata yönelik bazı belgeler sunulmuştur.
Gerçekten davacının 1.9.2006 tarihinden sonra da çalıştığı tanık beyanları
ile dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bundan başka
davacı işçinin kıdem tazminatı, işverenin savunduğu gibi 1.9.2006
tarihinde değil, 6.10.2006 tarihinde banka hesabına yatırılmıştır. Böyle
olunca dosya içinde bulunan 1.9.2006 tarihli fesih yazısının davacının ileri
sürdüğü gibi sonradan geçmiş tarihli olarak imzalatıldığı sonucuna
varılmaktadır. İşe iade davası 29.9.2006 tarihinde açılmakla davacının iş
sözleşmesinin feshedildiği tarih itibarıyla 1 aylık hak düşürücü süre
geçmemiştir. Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle
davanın reddi hatalı olmuştur..
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
istemiştir.
Yerel mahkeme, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü

Yargıtay Kararları

267
İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 14.09.2006 tarihinde geçerli
neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe
iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren vekili, davacıya önel verilerek fesih bildiriminin 01.08.2006
tarihinde yapıldığını ve iş sözleşmesinin 01.09.2006 tarihinde feshedildiğini, fesih
bildirim tarihine göre davanın bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığını,
davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece savunmaya değer verilerek, sunulan belgelere göre, davacının
iş sözleşmesinin feshedileceğinin 01.08.2006 tarihinde önel verilerek bildirildiği,
önelin bitiminde 1.9.2006 tarihinde kıdem tazminatı ödendiği, buna göre davanın
bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiştir.
Davacı işçi dava dilekçesinde, işyerinde tıbbi tanıtım sorumlusu olarak
14.09.2006 tarihine kadar çalıştığını, 01.09.2006 tarihinde işverenin girdi çıktı
yapılacağını belirterek bir takım belgeler imzalattığını iddia etmiştir. Dosyaya
yargılama sırasında, davacının 20.09.2006 tarihine kadar çalıştığı yönünde iddiasını
ispata yönelik bazı belgeler sunulmuştur. Gerçekten davacının 1.9.2006 tarihinden
sonra da çalıştığı tanık beyanları ile dosya içindeki bilgi ve belgelerden
anlaşılmaktadır. Bundan başka davacı işçinin kıdem tazminatı, işverenin
savunduğu gibi 1.9.2006 tarihinde değil, 6.10.2006 tarihinde banka hesabına
yatırılmıştır. Böyle olunca dosya içinde bulunan 1.9.2006 tarihli fesih yazısının
davacının ileri sürdüğü gibi sonradan geçmiş tarihli olarak imzalatıldığı sonucuna
varılmaktadır. İşe iade davası 29.9.2006 tarihinde açılmakla davacının iş
sözleşmesinin feshedildiği tarih itibarıyla 1 aylık hak düşürücü süre geçmemiştir.
Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle davanın reddi hatalı
olmuştur.
Öte yandan davacı işçinin iş sözleşmesi neden belirtilmeden ve haklı bir
nedene dayanılmaksızın işverence feshedilmiş olmakla 4857 sayılı İş Kanununun
19. maddesinde öngörülen usule uygun olarak fesih yapılmış değildir. Böyle
olunca davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken isteğin reddi hatalı olup
bozmayı gerektirmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
1-) İzmir 8.1ş Mahkemesinin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
2-) İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
3-) Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde
işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 4 aylık
ücreti olarak belirlenmesine,
4-) Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer
haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,

Yargıtay Kararları

268
Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem
tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6-) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan
tarifeye göre 450YTL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
7-)Davacı tarafından yapılan 71.00YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
😎 Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak,
oybirliğiyle 4.12.2007 tarihinde karar verildi.

Kuran Cinbaş Hukuk Bürosu 2017

İşe İade Emsal Karar

Yargıtay Kararları

İlgili Kanun / Madde
4857 S.İşK/18-21

T.C
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2007/22866
Karar No. 2007/36816
Tarihi: 04.12.2007

İŞÇİNİN GİRDİ ÇIKTI YAPILARAK
ÇALIŞTIRILMASI
YAZILI FESİH BİLDİRİMİNDE
BELİRTİLEN SÜRELERDEN SONRADA
İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞININ KANITLANMIŞ
OLMASI
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEDİĞİ
ÖZETİ: Davacı işçi dava dilekçesinde, işyerinde tıbbi tanıtım
sorumlusu olarak 14.09.2006 tarihine kadar çalıştığını, 01.09.2006 tarihinde
işverenin girdi çıktı yapılacağını belirterek bir takım belgeler imzalattığını
iddia etmiştir. Dosyaya yargılama sırasında, davacının 20.09.2006 tarihine
kadar çalıştığı yönünde iddiasını ispata yönelik bazı belgeler sunulmuştur.
Gerçekten davacının 1.9.2006 tarihinden sonra da çalıştığı tanık beyanları
ile dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bundan başka
davacı işçinin kıdem tazminatı, işverenin savunduğu gibi 1.9.2006
tarihinde değil, 6.10.2006 tarihinde banka hesabına yatırılmıştır. Böyle
olunca dosya içinde bulunan 1.9.2006 tarihli fesih yazısının davacının ileri
sürdüğü gibi sonradan geçmiş tarihli olarak imzalatıldığı sonucuna
varılmaktadır. İşe iade davası 29.9.2006 tarihinde açılmakla davacının iş
sözleşmesinin feshedildiği tarih itibarıyla 1 aylık hak düşürücü süre
geçmemiştir. Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle
davanın reddi hatalı olmuştur..
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
istemiştir.
Yerel mahkeme, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü

Yargıtay Kararları

267
İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 14.09.2006 tarihinde geçerli
neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe
iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren vekili, davacıya önel verilerek fesih bildiriminin 01.08.2006
tarihinde yapıldığını ve iş sözleşmesinin 01.09.2006 tarihinde feshedildiğini, fesih
bildirim tarihine göre davanın bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığını,
davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece savunmaya değer verilerek, sunulan belgelere göre, davacının
iş sözleşmesinin feshedileceğinin 01.08.2006 tarihinde önel verilerek bildirildiği,
önelin bitiminde 1.9.2006 tarihinde kıdem tazminatı ödendiği, buna göre davanın
bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar
verilmiştir.
Davacı işçi dava dilekçesinde, işyerinde tıbbi tanıtım sorumlusu olarak
14.09.2006 tarihine kadar çalıştığını, 01.09.2006 tarihinde işverenin girdi çıktı
yapılacağını belirterek bir takım belgeler imzalattığını iddia etmiştir. Dosyaya
yargılama sırasında, davacının 20.09.2006 tarihine kadar çalıştığı yönünde iddiasını
ispata yönelik bazı belgeler sunulmuştur. Gerçekten davacının 1.9.2006 tarihinden
sonra da çalıştığı tanık beyanları ile dosya içindeki bilgi ve belgelerden
anlaşılmaktadır. Bundan başka davacı işçinin kıdem tazminatı, işverenin
savunduğu gibi 1.9.2006 tarihinde değil, 6.10.2006 tarihinde banka hesabına
yatırılmıştır. Böyle olunca dosya içinde bulunan 1.9.2006 tarihli fesih yazısının
davacının ileri sürdüğü gibi sonradan geçmiş tarihli olarak imzalatıldığı sonucuna
varılmaktadır. İşe iade davası 29.9.2006 tarihinde açılmakla davacının iş
sözleşmesinin feshedildiği tarih itibarıyla 1 aylık hak düşürücü süre geçmemiştir.
Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle davanın reddi hatalı
olmuştur.
Öte yandan davacı işçinin iş sözleşmesi neden belirtilmeden ve haklı bir
nedene dayanılmaksızın işverence feshedilmiş olmakla 4857 sayılı İş Kanununun
19. maddesinde öngörülen usule uygun olarak fesih yapılmış değildir. Böyle
olunca davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken isteğin reddi hatalı olup
bozmayı gerektirmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
1-) İzmir 8.1ş Mahkemesinin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
2-) İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
3-) Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde
işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 4 aylık
ücreti olarak belirlenmesine,
4-) Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer
haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,

Yargıtay Kararları

268
Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem
tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6-) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan
tarifeye göre 450YTL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
7-)Davacı tarafından yapılan 71.00YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
😎 Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak,
oybirliğiyle 4.12.2007 tarihinde karar verildi.

Kuran Cİnbaş Hukuk Bürosu 2017

Ücretsiz Danışmanlık Servisi:

(0539) 238 15 39

 (0324) 336 55 58

 

İşçinin İstifasına İlişkin Emsal Karar

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4

İlgili Kanun / Madde
4857 S. İş. K/17,18-21
6356 S. STS/25

T.C YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2013/16406
Karar No. 2013/12573
Tarihi: 03.07.2013

 İSTİFA İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA
ERDİRİLMESİ
 İSTİFA DİLEKÇESİNDE İRADENİN FESADA
UĞRATILMASI
 İŞÇİLİK ALACAKLARINI ÖDEYECEĞİM

VAADİ İLE İŞÇİDEN ALINAN İSTİFA HAL-
LERİNDE İŞVEREN FESHİNİN BULUNDU-

ĞUNUN KABULÜNÜN GEREKMESİ
 İŞÇİNİN FESİH İÇİN HAKLI NEDENLERİ
VARKEN İSTİFA DİLEKÇESİ ALINMASINA
DEĞER VERİLEMEYECEĞİ
 İSTİFA DİLEKÇESİNİN GENEL İFADELER
TAŞIMASI HALİNDE İŞÇİNİN DAVA DİLEK-

ÇESİNDE SOMUT SEBEPLERİ BELİRTEBİLE-
CEĞİ

ÖZETİ: İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve
bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa
olarak değerlendirilmelidir. İstifa iradesinin karşı
tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın
işverence kabulü zorunlu değilse de, işverence
dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de
işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir
istifadan söz edilemez. Bununla birlikte istifaya
rağmen tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünde
iradelerinin birleşmesi halinde, kararlaştırılan sürenin
sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği
kabul edilmelidir. Şarta bağlı istifa ise kural olarak
geçerli değildir. Uygulamada en çok karşılaşılan
şekliyle, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının
ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değil,
ikale (bozma sözleşmesi) yapma yönünde bir icap
olarak değerlendirilmelidir.

Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2013/4

412

İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada
uğratılması da sıkça karşılaşılan bir durumdur.
İşverenin tazminatların derhal ödeneceği sözünü
vermek ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa
dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna
uyması halinde, gerçek bir istifa iradesinden söz
edilemez. Bu halde feshin işverence gerçekleştirildiği
kabul edilmelidir. İşverenin baskı uygulaması sonucu
düzenlenen istifa dilekçesine değer verilemez.
Dairemizce bu gibi hallerde feshin işverence
gerçekleştirildiği, bununla birlikte işveren feshinin
haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği
kabul edilmektedir. İşçinin haklı nedenle derhal fesih
nedenleri mevcut olduğu ve buna uygun biçimde bir
fesih yoluna gideceği sırada, iradesi fesada uğratılarak
işverence istifa dilekçesi alınması durumunda da
istifaya geçerlilik tanınması doğru olmaz. Bu durumda
işçinin haklı olarak sözleşmeyi feshettiği sonucuna
varılmalıdır.
İstifa belgesine dayanılmakla birlikte, işçiye ihbar ve
kıdem tazminatlarının ödenmiş olması, Türkiye İş
Kurumuna yapılan bildirimde işveren feshinden söz
edilmesi gibi çelişkili durumlarda, her bir somut olay
yönünden bu çelişkinin istifanın geçerliliğine etkisinin
değerlendirilmesi gerekir. İstifa belgesindeki ifadenin
genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava
dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka
aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu halde de istifanın
ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır.
İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde, işçinin
iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün
olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak
kazanamaz. İstifa durumunda işçinin işverene ihbar
tazminatı ödemesi yükümü ortaya çıkabileceğinden,
istifa türündeki belgelerin titizlikle ele alınması
gerekir. İmzaya itiraz ya da metin kısmına ilaveler
yapıldığı itirazı mutlak olarak teknik yönden
incelenmelidir.
Dava Türü: İşe iade
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca
incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu
anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2013/4

413
Davacı iş sözleşmesinin haksız olarak sendikal nedenle feshedildiğini
belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesini kendi talebine binaen feshedildiğini,
ayrıca davacı aleyhine şirket tarafından 2012/527 E. Sayılı dosya ile ihbar tazminatı
için dava açıldığını bildirerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının iş akdini feshettiği tarih ile TEKSİF Sendikası
üyelik başvuru tarihlerinin 27.08.2012 olduğu, davacının 27.08.2012 tarihli
dilekçesine yönelik irade fesadı iddiasının olmadığı, Mahkememize ait davacı Cuma
KÖSE hakkındaki 2012/437-2012/834 ve davacı Fatih OKUMUŞ hakkındaki
2012/439-2012/835 ve davacı Gülperi DOMURCUKGÜL hakkındaki 2012/440-
2012/836 ve davacı Tolga ÇINAR hakkındaki 2012/441- 2012/837 ve davacı
Ökkeş CANPOLAT hakkındaki 2012/442-2012/838 ve davacı Yasin
KARATURNA hakkındaki 2012/443-2012/839 ve davacı Veysel YILMAZ
hakkındaki 2012/444-2012/840 ve davacı Elife DOĞAN hakkındaki 2012/445-
2012/841 ve davacı Ayşe GEZER hakkındaki 2012/446-2012/842 Ayşe GEZER
ve davacı Osman ÇIRAK hakkındaki 2012/447-2012/843 sayılı işe iade ve bağlı
hakların hüküm altına alınmasına yönelik talepleri içerir davaların; davacıların ve
vekillerinin vaki feragat talepleri nedeni ile 28.12.2012 günü davanın reddine karar
verilmek sureti ile sonuçlandırıldığı ve tüm iş akitlerin fesih tarihinin 03.09.2012
olduğu ve tüm davacıların TEKSİF Sendikasına üyelik yönetim kurulu kabul
tarihlerinin 10.08.2012 olduğu, davacı tanıklarının anlatımlarının; mevcut dava
dosyası kapsamı ile somut olaya uygun olmadığı ve tüm dava dosyası kapsamı
dikkate alınarak; davacı vekilinin iddialarının yerinde ve kabul edilebilir olmadığı
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi gereken
tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin
geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren, bozucu yenilik doğuran bir haktır.
İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshi 4857 sayılı İş Kanununun 24’üncü
maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin önelli fesih bildiriminin normatif düzenlemesi
ise aynı Yasanın 17’nci maddesinde ele alınmıştır. Bunun dışında Yasada işçinin
istifası özel olarak düzenlenmiş değildir.
İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş
sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmelidir. İstifa iradesinin karşı tarafa
ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işverence kabulü zorunlu değilse
de, işverence dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya
devam etmesi halinde gerçek bir istifadan söz edilemez. Bununla birlikte istifaya
rağmen tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünde iradelerinin birleşmesi
halinde, kararlaştırılan sürenin sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği
kabul edilmelidir. Şarta bağlı istifa ise kural olarak geçerli değildir. Uygulamada en
çok karşılaşılan şekliyle, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının ödenmesi
şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değil, ikale (bozma sözleşmesi) yapma yönünde
bir icap olarak değerlendirilmelidir.

Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2013/4

414
İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkça
karşılaşılan bir durumdur. İşverenin tazminatların derhal ödeneceği sözünü vermek
ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin
buna uyması halinde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin
işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. İşverenin baskı uygulaması sonucu
düzenlenen istifa dilekçesine değer verilemez. Dairemizce bu gibi hallerde feshin
işverence gerçekleştirildiği, bununla birlikte işveren feshinin haklı olup olmadığının
değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. İşçinin haklı nedenle derhal fesih
nedenleri mevcut olduğu ve buna uygun biçimde bir fesih yoluna gideceği sırada,
iradesi fesada uğratılarak işverence istifa dilekçesi alınması durumunda da istifaya
geçerlilik tanınması doğru olmaz. Bu durumda işçinin haklı olarak sözleşmeyi
feshettiği sonucuna varılmalıdır.
İstifa belgesine dayanılmakla birlikte, işçiye ihbar ve kıdem tazminatlarının
ödenmiş olması, Türkiye İş Kurumuna yapılan bildirimde işveren feshinden söz
edilmesi gibi çelişkili durumlarda, her bir somut olay yönünden bu çelişkinin
istifanın geçerliliğine etkisinin değerlendirilmesi gerekir. İstifa belgesindeki ifadenin
genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava dilekçesinde somut sebepleri
belirtmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu halde de istifanın
ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır.
İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde, işçinin iş güvencesi
hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına
da hak kazanamaz. İstifa durumunda işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi
yükümü ortaya çıkabileceğinden, istifa türündeki belgelerin titizlikle ele alınması
gerekir. İmzaya itiraz ya da metin kısmına ilaveler yapıldığı itirazı mutlak olarak
teknik yönden incelenmelidir.
Somut olayda; davacı 26/11/2005 tarihinde işyerinde çalışmaya başlamış
ve 27/08/2012 (İAB) kayıtlara göre yaklaşık 7 yıl davalı işyerinde çalışmıştır.
Çalışanın dosyada mevcut 27.08.2012 tarihli kendi el yazısı ile yazdığı istifa
dilekçesinin kuşku uyandıracak ibareler içermesi nedeniyle, hiçbir baskı altında
kalmadan kendi hür iradesiyle bu dilekçeyi yazıp yazmadığı veya hangi nedenle
istifa ettiği hususuna açıklık getirecek şekilde beyanının alınarak, (davalının cevap
dilekçesinde hiç sebep yokken ayrılmak istediğini ve arkadaşlarından öğrendiğine
göre ailevi nedenlerle istifa ettiğini beyan ettiği hususu ve istifa dilekçesinde
işverene ait isnatlar nedeniyle çelişki bulunması) sair delillerin bu çerçevede
değerlendirilerek taraflar arasında tartışmalı olan fesih pozisyonuna duraksamaya
yer vermeyecek şekilde açıklık getirilip sonucuna göre değerlendirme yapmak
gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 03/07/2013
tarihinde oybirliği ile KESİN olarak karar verildi.

Kuran – Cinbaş Hukuk Bürosu 2017

Av. Bedri Kuran
Av. İbrahim Cinbaş

Ücretsiz Danışmanlık Servisi:

(0539) 238 15 39

 (0324) 336 55 58

 

İŞ DAVASI

MERSİN İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER / KURAN CİNBAŞ HUKUK BÜROSU

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI: İşçinin detaylı sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren doğrulusunda iş yasau gereğince işçiye vermiş bulunduğu bir tazminat türüdür. Kendi arzusuyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz .Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır. (Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7 (2320 sasenesi Kanunun 2’nci maddesiyle değişen bent gereğince ) Kıdem tazminatı’nın söz hususu olabilmesi amacıyla işçinin çalışma vakitınin tam bir senesi doldurmuş olması lüzumir.

İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI: Süresi belirli olmayan sıksık hizmet akitlerinin İş Kanununun 13. maddesinde belirti edilen temellara uyulmadan sona erdirilmesi durumunda işi terk eden işçi ya da işçinin işine son veren işveren aynı maddede belirti edilen bildirim önellerine (iş akdinin feshedileceğinin belli bir vakit eskiden bildirilmesi) dair ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu şekilde ödenecek tazminat uygulamada “İHBAR TAZMİNATI’ olarak adlandırılmaktadır

HİZMET TESPİTİ DAVASI: Sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin, sigortasız geride bıraktığımız bu vakitlerini sigortalı duruma getirebilmek amacıyla görevli ve yetki sahibi İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri vasıtasıyla açtıkları davalara hizmet belirleme davası denir. Tespit davasının açılması amacıyla olmazsa olmaz koşullar şunlardır:
a- Sigortasız çalışma,
b- Çalışmanın kuruma bildirilmemiş ya da kurumca saptanmamış olması,
c- 5 sene içersinde dava açılması.

İŞE İADE DAVASI: 4857 sasenesi İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir namacıyla bulunmadan ya da sebep gösterilmeden oluşturulan fesihlerin geçersiz kabul edileceği yasa maddesi durumuna getirilmiştir. Böylece iş temasının sıksıkliği ve istikrarı sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21, 22 ve 29. maddeleri ile işverenin bireysel ve toplu işçi çıkarması durumları sınırlandırılmış ve kurallara bağlanmıştır. Hem de İş Kanunu madde 116 uyarınca, İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddeleri, 5953 sasenesi Basın İş Kanunu’na kıyas yolu ile uygulanacaktır. Bu durumda, Basın İş Kanunu kapsamına giren gazeteciler de iş emniyetinden faydalanabilir duruma getirilmişlerdir. Fakat bütün bu olumlu planlamalere rağmen, Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında kalan ve iş sözleşmesi ile çalışan işçiler iş emniyetinden faydalanamamaktadır.

İŞE İADE DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?
İş K. m. 20/1 uyarınca, iş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz bulunduğunu düşündüğü fesih bildiriminin tebliğinden itibaren BİR AY içersinde işe iade davası açmalıdır.

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR?
İş sözleşmesi işveren doğrulusunda sebep gösterilmeden ya da geçersiz sebeple feshedilen işçi, açmış bulunduğu işe iade davasını kazandıktan sonra, geçersiz kabul edilen fesih namacıylaiyle, boşta geride bıraktığımız vakitye dair ücretini ve diğer haklarını talep etme hakkına sahip olur..

İş K. m. 21 uyarınca, feshin geçersizliğine karar verilmesi durumunda işveren işçinin müracaatını tebliğ aldıktan itibaren işçiyi bir ay içersinde işe başlatmak mecburiyetindedır. İşveren bu vakit içersinde işçiyi işe başlatmazsa mahkeme doğrulusunda belirleme edilen tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

ÜCRET – FAZLA MESAİ – SENELİK İZİN – HAFTA TATİLİ – BAYRAM TATİLİ ALACAKLARINA İLİŞKİN AÇILAN ALACAK DAVASI :
İşçi emeğinin karşılığı olan ÜCRET işçi amacıyla en mühim hak, işveren amacıyla de en mühim borçtur. İş yasau 32/4 maddesinde işçi ücretinin en geç ayda bir ödeneceği belirtilmiştir. Yine ücretin saatinde ya da hiç ödenmemesi durumunda işçinin iş akdini tek doğrultulu olarak feshetme hakkı doğmaktadır.

Bunun gibi işçinin ücretine ek olarak çok mesailerinin, senelik izin ücretlerinin, bayram ve haftalık tatil ücretlerinin ödenmemesi durumunda işçi iş akdini feshedip bütün bu alacaklarının tahsili amacıyla İş Mahkemesinde dava açabilir.

KÖTÜNİYET TAZMİNATINA İLİŞKİN DAVA: İş emniyetinin uygulanma kısmı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işveren doğrulusunda fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiğinde , işveren işçiye bildirim (ihbar) vakitınin üç katı tutarında tazminat ödemek mecburiyetindedır. Uygulamada bu tazminatın adı Kötü Niyet Tazminatı olarak geçmektedir. Bu tazminat hakkı, iş emniyeti kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmelerinin, işveren doğrulusunda kötü niyetli olarak feshedilmesini, daha doğrusu işverenin fesih hakkını kötüye kullanmasını önlemek amacıyla getirilmiştir. Örneğin, kendisi ile ilgili bir şikayette bulunduğu ya da kendisi aleyhinde dava açtığı ya da diğer bir davada şahitlik yaptığı amacıyla işveren işçiyi işten çıkarmışsa burada kötü niyetli saseneacaktır.

ÇALIŞMA BELGESİ TAZMINATI: İşten ayrılan işçiye, işveren doğrulusunda çalışma belgesi verilmesi lüzumlidir. Burada işten ayrılmanın ne şekilde bulunduğunun bir önemi olmayıp, istifa da etse, işten de çıkartılsa çalışma belgesi verilmelidir. Çalışma belgesinde, işin çeşidinin ne bulunduğu ve vakitı söylenmelidir .Çalışma belgesini düzenleyen İş Kanunu’nun 28. maddesine göre, çalışma belgesinin vaktinde verilmemesinden ya da belgede doğru olmayan bulgular bulunmasından zarar gören işçi ya da işçiyi işine alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir.

İş Kanunu’nun 99/C maddesine göre, İş Kanunu’nun 28’inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi planlama yükümlülüğüne aykırı davranan ya da bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan işveren ya da işveren vekiline bu haldeki her işçi amacıyla 2014 senesinde 122 TL para cezası verilecektir.

SENDİKAL TAZMİNAT DAVASI: 6536 Sasenesi Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi yasaunun 25 inci maddesinde; İşverenin, sendikaya üye olan işçilerle sendika delegesi olmayan işçiler ya da ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları ya da çalıştırmaya son verilmesi bakımından rastgele bir fark yapamayacağı belirtilmiş , işverenin fesih (işten çıkarma) dışında yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir senelik ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedileceği belirtilmiş ve belirti edilen hal ve haller namacıylaiyle işçinin İş Mahkemesine dava açması ve haklılığının meydana çıkması durumunda, mahkeme işverenin işçiye bir senelik ücreti tutarından az olmamak üzere tazminat ödemesine karar sunar ki bu tazminata sendikal tazminat denir.

İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK OLAN MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI:
MADDİ TAZMİNAT Davası (İş kazası namacıylaiyle): İş kazası yaşamış işçi, ruhen ve/ya da bedenen zarara uğramış olabilir. İşte ruhen ve/ya da bedenen zarar gören işçinin bu zararını gidermesi adına Türk Borçlar Kanunu gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 51 ve devamında düzenlenen haksız fiil sonucunda tazminat maddelerine göre iş kazası yaşamış işçi cismani zarar durumunda zararının giderilmesini talep edebilecektir. Bunun yanı sıra ölüm ve bedensel zararlarda zarara uğrayan işçi birtakım giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Ölüm ve bedensel zarar durumunda iş kazası yaşamış işçi ya da ölen işçinin yakınlarının parasal tazminata husus olan alacak hakları doğmaktadır..

İş kazası yaşamış işçi, ilk olarak iş kuvveti kayıbına uğramışsa , bunu talep edecektir. Fakat iş kazası ve sonrasındaki vakitçte kendine bağlanan aylıklar bir nebze zararını karşılasa da bireyin çalışamamasından kaynaklı yaşayacağı parasal ve manevi zararın tamamını kapatması olası olmayacaktır. Hal böyleyken en mühim husus, işçinin çalışma kuvvetinün azalmasından ya da yitirilmesinden ötürü uğrayacağı zararlardır. Bu zararlar lüzum parasal lüzumse manevi olacağından , alıncak rapor eder ve toplanan kanıtlar tarafında zararın giderilmesi sağlanmalıdır. Burada ihmal edilmemesi lüzumen en mühim husus kazanın oluştuğu andan itiaberen bütün kanıtlarin sıhhatli bir şekilde toplanmasını sağlamak olacaktır.

MANEVİ TAZMİNAT Davası (İş kazası namacıylaiyle): İş kazası namacıylaiyle bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, vakanın özellikleri göz önünde tutularak, zarar görene ideal bir oran paranın ödenmesi kabul edilmiş ilaveten ağır bedensel zarar ya da ölüm durumunda de zarar görenin ya da ölenin yakınlarının da manevi tazminat talep edebileceği Türk Borçlar Kanununda yer almıştır.

İş kazası namacıylaiyle, direkt olarak doğruya cismani zarara maruz kalan bireyin, eş ve çocuklarının ruhsal sağlığı ağır şekilde bozularak şok geçirip tedavi olmak mecburiyetinde kalmaları durumunda illiyet bağı gerçekleşmiş saseneacağından Borçlar Kanunu’nun 47. maddesine dayanarak manevi tazminat isteyebileceği açıktır.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (İş kazası namacıylaiyle): Destekten yoksun kalma tazminatı, iş kazası sonucunda ölüm hadisesinin gerçekleştiği vakit meydana çıkacak tazminat türüdür. Nitekim bu tür tazminatın tabiatı gereği, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda bir ölüm meydana gelmeli, ölen işçinin yakınlarının bu şahsın desteğinden yoksun kalacak olmaları lüzumlidir. Gerçekten de işçinin iş kazası sonucunda ölmesi durumunda ; işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü bulunduğu kimseler, işçinin desteğinden yoksun kalacaklar ve parasal yönden kayba uğrayacaklar. Destekten yoksun kalma tazminatında temel husus , ölen şahsın yaşamaya devam etmesi durumunda ilgililere desteğe devam edecek olmasıdır. Bu tarafta destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi amacıyla şu iki şartın gerçekleşmesi lüzumlidir :

Ölen işçi, sağlığında destekten yoksun kalacağını iddia eden şahıslara bakacak güçte olmalı
Tazminat talep edenler , ölen işçinin yardımına muhtaç olmalı
İş Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Zamanaşımı : İş kazası namacıylaiyle açılacak parasal ve manevi tazminat davalarında vakitaşımı genel hükümlere göre çözümlenecektir. Zamanaşımı, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 2 sene ve herhalde 10 senedır. Bu vakitlerin sona ermesiyle beraber iş kazasına bağlı olarak yapılacak tazminat istekleri vakitaşımına uğrayacaktır.

İş Kazası Neticesinde Açılacak Davalarda Avukatın Önemi : İş kazası yaşamış işçinin, iş kazası sonrasındaki vakitci iyi irdelemesi ve hukuki yönden kusursuz bir çalışma gerçekleştirmesi lüzumlidir. Olayın ısısı ya da yaşanan kazanın vehametinin büyüklüğü namacıylaiyle olayla ilgilenmenin zor bulunduğu hallerde kanıtlarin toplanması kişilerce ihmal edilebilir. İşbu amaçla bu tür işlemlerin profesyonel bir çalışma lüzumtirmesi, iş kazası vakitcinin kurumlar arası alışverişlerde mühim bir yer alması ve çoğu kurumla etkileşimi yanında barındırması avukatın önemini meydana çıkarır. İşbu amaçlarle İş kazası sonucunda açılacak parasal tazminat ve manevi tazminat davalarında Hukuk Büromuz ile çalışılması ve hukuki yardım talebinde bulunulması amacıyla vekaletname bulgularimizi aktarmaktayız :

 Ücretsiz Danışmanlık Servisi:

(0539) 238 15 39

 (0324) 336 55 58